Warszawa i okolice

+48 603 309 555

Formularz zgłoszenia serwisowego

Zgłoś usterkę

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest wymagane w celu rozpatrzenia zgłoszenia.
ZGŁASZAJĄCY
DANE PRODUKTU
INFORMACJE
PŁATNIK
limit rozmiaru dla każdego pliku to 100 MB
*Proszę o ewentualne dołączenie zdjęć
*W przypadku zgłaszania reklamacji bezwzględnie należy dołączyć kartę gwarancyjnąNiniejszym zlecam wykonanie usługi serwisowej wg danych powyżej. W przypadku zgłoszeń awarii, gdy nie zostaną uznane roszczenia gwarancyjne lub gdy wyjazd serwisu będzie nieuzasadniony, wyrażam zgodę na pokrycie kosztów usługi serwisowej, wg obowiązującego cennika serwisowego. Programowanie i ryglowanie napędów, czyszczenie bram, wymiana bezpieczników, żarówek i baterii nie są objęte gwarancją.

Zgłaszający wysyłając niniejszy dokument oświadcza, że akceptuje powyższe, zobowiązuje się do zapłaty oraz upoważnia Przedsiębiorcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

Informujemy, że przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wibram Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Szpitalna 44, KRS 0000664988, oraz podmioty współpracujące, w celach związanych z realizacją lub zawarciem umowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.UWAGA: W przypadku niekompletnego wypełnienia dokumentu zgłoszenie może zostać odrzucone!Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam dobrowolnie, z pełną świadomością i jednoznacznie, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119/1), następujących danych osobowych: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania, adres miejsca wykonania umowy, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, w celu wykonania umowy zawartej ze Spółką w sprawie wskazanej w formularzu. oraz ewentualnego dochodzenia przeze mnie lub przez Spółkę praw i obowiązków wynikających z wymienionej umowy, w tym dochodzenia przez Spółkę wynagrodzenia umownego, w postępowaniu przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym. Przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę oznacza ich zbierane, wykorzystywanie, przeglądanie i przechowywane oraz usunięcie (zniszczenie) przez Spółkę. Dobrowolnie, świadomie i jednoznacznie wyrażam również zgodę na ewentualne powierzenie przez Spółkę przetwarzania wymienionych danych osobowych, w celu wykonania wymienionej umowy.